Dražební vyhláška - aukční řád.

Všeobecná ustanovení

PhDr. Stanislav Mašek, Lidická 591/47, 360 20 Karlovy Vary, živnostenské listy č.j.ŽÚ/F/3755/2001 ev.č.340300-37400-00, č.j.ŽÚ/F/950/2002 ev.č.340300-39100-00,
vydány Magistrátem města Karlovy Vary, IČO 10051554, (dále jen aukční síň) organizuje formou aukcí prodej uměleckých děl, starožitností a jiných sběratelských předmětů.
Aukce pořádané podle tohoto aukčního řádu se řídí mezinárodními zvyklostmi v oblasti obchodu s uměním a starožitnostmi, v souladu s právními normami České republiky. Aukci provádí aukční síň na základě smlouvy o zprostředkování prodeje uzavřené s vlastníky předmětů. Tento aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují jej dodržovat.

Aukce proběhne v neděli 14.6.2020 od 12,00 hodin ve Spa Hotelu Marttel, Karlovy Vary, Lidická 12 (mapa).

 

Klub dražitelů

Aukce jsou pořádány jako neveřejně pro členy Klubu dražitelů aukční síně Antik Mašek Karlovy Vary (dále jen KD). Aukční síň přijme za člena KD osobu starší 18 let, která o členství požádá a zaregistruje se. Aukční síň je členem KD. Při registraci je aukční síň oprávněna požadovat předložení platného průkazu totožnosti. Registrace do KD je zároveň souhlasem pro aukční síň Antik Mašek ke shromažďování ,uchovávání a zpracování citlivých údajů dle zákona o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. Na tuto registraci není právní nárok, aukční síň ji může odmítnout i bez udání důvodu. Každý účastník aukce je povinen si před zahájením aukce vyzvednout dražební číslo, jehož prostřednictvím činí nabídky na koupi předmětu aukce.

 

Předmět dražby

Předměty dražby jsou označeny a popsány včetně nejnižšího podání (vyvolávací cena) v aukčním katalogu, který je nedílnou součástí této dražební vyhlášky. Písemné nabídky, dražba po telefonu Účastník aukce může dražit i bez své osobní přítomnosti v místě konání aukce na základě plné moci, kterou zmocní aukční síň k zastupování při aukci. Plná moc musí obsahovat katalogové číslo, popis předmětu a nákupní limit. Zároveň se tímto registruje jako člen KD. V případě shodných limitů má přednost limit obdržený dříve. Při shodě dosažené ceny na sále s limitem má přednost dražitel na aukci osobně přítomný. Aukční síň může přijetí plné moci vázat na složení zálohy. Dražbu po telefonu musí dražitel rovněž předem písemně oznámit aukční síni s údaji shodnými s plnou mocí pro limity.

 

Průběh aukce

Ke každé aukci je vydán tištěný katalog a je zároveň prezentován na www.antikmasek.cz. Katalog obsahuje všechny potřebné informace , tzn., kde a kdy se aukce koná a kdy a kde je možné předměty prohlížet. Předměty se prodávají v pořadí uvedeném v aukčním katalogu. Aukci řídí licitátor z pověření aukční síně. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím dražebního čísla. Dražba probíhá, pokud dražitel činí příhozy. Nebylo-li přes dvojí vyzvání licitátora učiněno podání vyšší, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a po třetí výzvě udělí příklep účastníkovi aukce, který učinil nejvyšší podání. Tím je uzavřena smlouva na koupi předmětu aukce mezi aukční síní Antik Mašek a tím, kdo učinil nejvyšší podání. Učiněním podání je dražitel vázán. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně měnit. Vydražitelem se stává účastník aukce, kterému je předmět přiklepnut. Jakékoliv spory v tomto ohledu závisí výlučně na rozhodnutí licitátora. Pokud ani po opakované výzvě není učiněna minimální nabídka na koupi předmětu aukce,
považuje se předmět za neprodaný.

 

Příhozy určuje licitátor tímto způsobem:

Okamžitá dražební cenapříhoz
Do 1.00050
1.000 - 10.000100
10.000 - 20.000500
20.000 - 50.0001.000
50.000 - 100.0005.000
100.000 - 200.00010.000
200.000 - 500.00020.000
nad 500.00050.000

Předměty aukce s vyvolávací cenou nižší než 1.000,- Kč je možné kupovat v aukci pouze na základě písemného limitu nebo účastníkem aukce osobně fyzicky přítomným v sále. Dražba po telefonu není v těchto případech akceptována.

 

Cena dosažená vydražením, odměna dražebníka, způsob úhrady.

Cena dosažená vydražením je nejvyšší podání učiněné vydražitelem. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. Vydražitel je povinen uhradit své závazky v hotovosti ihned po vydražení, nejlépe však v platební pauze nebo po skončení aukce. Po dohodě s aukční síní je možno zaplatit celkovou částku bankovním převodem nebo hotově při převzetí věcí v sídle aukční síně, nejpozději však do čtrnácti dnů po konání aukce. Platební karty nejsou akceptovány. Vydražiteli je účtován k tzv. kladívkové ceně aukční poplatek stanovený paušálně ve výši 15% z ceny dosažené dražením. Poplatek zahrnuje 21% DPH a případně 4% poplatku za následný prodej uměleckého díla podle autorského zákona. Aukční poplatek se zaokrouhluje na celých 50,- Kč. Vydražené předměty jsou vydávány na základě potvrzení o zaplacení v prodejně Antik Mašek, Karlovy Vary, Lidická 591/47. V případě neuhrazení ceny vydražitelem ve stanovené lhůtě, zruší dražebník bezodkladně příklep, čímž se stane věc
nevydraženou.

 

Nabytí vlastnictví a předání předmětu aukce

Vlastnické právo k předmětu z aukce přechází na vydražitele okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Tímto okamžikem přechází na vydražitele též nebezpečí škody, zničení a ztráty předmětu. Aukční síň nemá za povinnost informovat vydražitele o osobě prodávajícího a naopak. Případné skryté vady předmětu aukce musí být uplatněny ve lhůtě 12 měsíců od převzetí předmětu aukce.

 

Závěrečná ustanovení

Veškeré údaje v katalogu v katalogu jsou výsledkem pečlivých šetření odborníků aukční síně. Přesto však nemůže být přesnost posudků zaručena. Všechny údaje týkající se autorství, původu, pravosti, data vzniku, stáří, provenience, stavu, vyvolávací ceny, vyjadřují pouze názor aukční síně. Účastník dražby má možnost sám se v dostatečném časovém předstihu s předměty zařazenými do aukce seznámit a je výhradně na jeho uvážení, zda věc odpovídá popisu uvedenému v aukčním katalogu. Poškození věcí, které odpovídá jejich běžnému opotřebení s ohledem na vykazované stáří se neuvádí.

Položky označené KP (kulturní památka) může dražit pouze občan České republiky, který se při placení prokáže platným občanským průkazem. Prodej a vývoz takových předmětů se řídí zákonem č.71/1994 Sb.

© 2024 - PhDr. Stanislav Mašek
Antik Karlovy Vary

Počítadlo návštěvnosti

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete PhDr. Stanislavu Maškovi.

Spravovat cookies